Get Adobe Flash player

ดร.นัฏฐา คเชนทร์ภักดี

หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง

Languages

บริการ

     

Facebook Fanpage

You are here

Home
สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่-รุ่นน้อง โดยมี ดร.นัฏฐา คเชนทร์ภักดี หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง และอาจารย์ในสาขาร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  #คณะวิทย์-ประมง    #Fanpage