Get Adobe Flash player

ดร.นัฏฐา คเชนทร์ภักดี

หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง

Languages

บริการ

     

Facebook Fanpage

You are here

Home
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ วัฒนกุล และ นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดกิจกรรมการสาธิต การผลิตขนมพื้นบ้าน ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูขนมพื้นบ้านภาคใต้ กิจกรรมครั้งที่ 2ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในงานประเพณีพิธีสองศาสนาและวัฒนธรรมย้อนยุคตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา  #คณะวิทย์-ประมง    #Fanpage